30th Oct

Johnstone Hub
9am
Renfrew FC (Reds) v  Tass Thistle (Yellows)
Parkmoor FC v  Port Glasgow Juniors (Blacks)
St Andrews BC (Whites) v  Erskine YFC
10am
Tass Thistle (Whites) v  Morton Community (Whites)
Bishopton FC (Blacks) v  Harmony Row (Blacks)
Houston United (Yellows) v  St Convals Linwood (Greens)
11am
Glenvale AFC v  Westerton Academy
Harmony Row (Whites) v  St Mirren Youth (Blacks)
Clydebank FC v  St Peters (Blacks)
Seedhill
9am
Gleniffer Thistle T2 v  Morton Community (Blues)
St Andrews BC (Yellows) v  Renfrew FC (Blues)
St Mirren Youth (Whites) v  Westerton Wanderers
10am
Parkmoor FC (Sky) v  Clydebank FC (Blacks)
Houston United (Blacks) v  Renfrew Victoria YFC
Linwood Rangers  v  Westerton City
KGV
10am
St Andrews BC (Blues) v  Glenvale AFC (Blacks)
St Peters (Whites) v  Houston United (Reds)
Renton Craigandro (Blacks) v  Parkmoor FC (Claret)
11am
Bishopton FC (Reds) v  Knightswood FC
Gleniffer Thistle T1 v  Tass Thistle (Blues)
Harmony Row (Reds)  Thorn Athletic (Whites)
Ralston
11am
St Peters (Reds)  Renton Craigandro (Reds)
St Cadocs City v  Thorn Athletic (Blues)
Port Glasgow Juniors (Whites)  St Cadocs United
Spare v  Renfrew FC (Whites)
Spare v  St Convals Linwood (Blacks)