13th June

9am       
       
1 Gleniffer Thistle v Drumchapel united
2 Gleniffer Thistle Tangerines  v Drumchapel united
3 Parkmoor FC Rovers v Drumchapel united
4 Parkmoor FC United v Glenvale AFC
5 Renfrew Victoria v Glenvale AFC
6 Renfrew Victoria v Erskine YFC
       
       
       
10am      
       
1 Harmony Row v Old Kilpatrick FC
2 Harmony Row v Old Kilpatrick FC
3 Gleniffer Thistle Black v Old Kilpatrick FC
4 Thorn Athletic v Drumchapel Amateurs Green 
5 Thorn Athletic v Drumchapel Amateurs Red
6 St Andrews  v Drumchapel Amateurs Black
7 St Andrews  v St Mirren YFC